Date cu caracter personal

DECLARAŢIE
privind luarea la cunostinta a prelucrării datelor cu
caracter personal

În conformitate cu Politica GHIDUS MIRCEA . („Compania/Angajatorul”) şi în baza legislaţiei cu privire la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora,

Subsemnatul ______________________________________, angajat al GHIDUS MIRCEA ., declar prin prezenta că am luat la cunoştinţă despre prevederile Politicii GHIDUS MIRCEA . cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi despre drepturile pe care le am în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Am fost informat că datele cu caracter personal menţionate în această politică sunt prelucrate de către Angajator şi, dupa caz, transmise societăţilor afiliate şi partrenerilor împuterniciţi ai Angajatorului, pentru interese legitime justificate de Companie în vederea desfăsurării în bune condiţii a activităţii sale şi a indeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale ale acestuia, pentru servicii prestate în vederea derulării unor acţiuni legate de contractul meu de muncă, în scopurile următoare:
– administrarea si managementului activitătilor de resurse umane,
– desfăsurării procesului de evaluare profesională, de recrutare internă, a dezvoltării şi evaluării mele,
– efectuarea de plăți corespunzătoare contractului dvs. de muncă,
– derularea eventualelor sondaje, studii, cursuri de formare profesională în beneficiul meu.

Datele mele cu caracter personal prelucrate de către Angajator şi care, după caz, pot fi transmise catre colaboratorii săi externi (în calitate de imputerniciţi, procesori de date cu caracter personal) în conformitate cu menţiunile de mai sus, sunt următoarele: numele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon, starea civilă, sexul, cetăţenia, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, denumirea postului, timpul de lucru şi de odihnă, contul bancar, situaţia zilelor concediilor medicale, data angajării, salariul/sporurile salariale/deducerile salariale/ indemnizaţiile pentru concediul de odihnă, studii, calificări profesionale, cursuri de formare, date cu privire la performanţa obţinută, abaterile disciplinare în legatură cu munca.

De asemenea, sunt prelucrate de către Angajator şi după caz, pot fi transmise catre colaboratorii săi externi (in calitate de imputerniciti, procesori de date cu caracter personal) urmatoarele date cu caracter personal ale membrilor familiei subsemnatului: numele/data si locul naşterii/domiciliul membrilor familiei, în vederea acordării unor deduceri salariale si beneficii ce pot fi acordate de Companie, ca de exemplu, dar fara a se limita la asigurari/servicii medicale facultative servicii de tichete masă/cadou, furnizori de servicii sportive, furnizorii de bunuri, furnizori de servicii de instruire, servicii non-consumabile, daca e cazul. Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor familiei mele, declar ca sunt responsabil cu privire la corectitudinea acestor date si ca am informat membrii familiei mele cu privire la drepturile pe care le au conform legii si despre prevederile politicii companiei.
Am luat la cunostinta si sunt informat prin prezenta că prin cerere scrisă adresată departamentului de
Resurse Umane, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, am următoarele
1

drepturi cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor personale a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei în vigoare, în special a datelor incomplete sau inexacte, dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
În înţelesul Regulamentului General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:
Dreptul la informare si acces: prin care se asigura obtinerea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate.
Dreptul la rectificare: prin care se asigura obtinerea rectificarii datelor cu caracter personal incorecte si solicitarea de a se completa datele incomplete oricand este necesar.
„Dreptul de a fi uitat”, dreptul la stergere: in conditiile legii si potrivit temeiului prelucrarii, se poate solicita stergerea datelor cu caracter personal.
Dreptul la restrictionare: se poate solicita restricționarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate doar in anumite scopuri.
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea Angajatorului.
Dreptul de opozitie: aplicabil in special pentru prelucrarile in scop de marketing direct. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Persoana vizata are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa precum si reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa care o afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte
Am luat la cunostinta ca Angajatorul prelucreaza datele mentionate mai sus respectand securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal, acestea fiind prelucrate, doar pe perioada angajării sau atât timp cât legislaţia în vigoare o cere. Anumite tipuri de date cu caracter personal, cum ar fi CNP, numele, prenumele, perioada de angajare, detaliile salariilor, funcția ocupată) vor fi păstrate timp de 50 de ani, conform Legii Naționale de Arhivare.
De asemenea, am luat la cunostinta obligatiile mele in calitate de salariat pentru respectarea prevederilor Procedurii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Informații de contact ale coordonatorului cu protecția datelor:
E-mail: @@@@@@; telefon: TTTTTT

Numele şi prenumele: ________________________________

Semnătura: ________________
Data: ________________
2

Reparații Aspiratoare : 0736.508.995
x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.